بسم اللّه

نشاني دفتر مركزي:
شيراز، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، ساختمان سپید ، طبقه 3 موسسه پویانمایی و بازی سازی "مهاد"

تلفن:
 32318186 - 071

36494046 - 071

پست الكترونيكي:
info@mehadrasaneh.ir

Real Time Web Analytics